דוח אירוע אבטחת מידע

תארריך האירוע:

מקור לביצוע פעולה מתקנת (לבחור את המתאים):

אירוע אבטחת מידעניהול סיכוניםפעילות ספקים

בעיות רשתיוזמת העובד

תיאור האירוע / יוזמה לביצוע פעולה מתקנת :

תיאור הבדיקות והממצאים במסגרת תהליך תחקור:

איתור סיבת שורש (בחר המתאים):
חוסר בהדרכה ומודעות העובדים הרלוונטייםכשל בתהליכי העבודה
תקלה / כשל במערכתטעות הלקוחחוסר בנהלים והנחיותבעיות טכנולוגיותאחר

פעולות שיפור שנקבעו: